Reklamacje i zwroty

§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące usług lub towarów należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu ich wady.
2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie
reklamowane towary lub udokumentować je w odpowiedni sposób.
3. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi Kupujący
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawicieli Harizma. Dokonać reklamacji na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie firmy lub otrzymanym drogą elektroniczną. Konsument ma prawo do wymiany na nowy wolny od wad towar. Jeżeli jest niemożliwa do realizacji przez sprzedawcę wymiana towaru z przyczyn technicznych czy nadmiernych kosztów. Istnieje możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy. 
4. Kupujący będący konsumentem, po ustawowym terminie 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych towarów lub wykonanych usług jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru lub charakteru usługi. 
5. Jeżeli otrzymane towary lub wykonana usługa ma wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Harizma wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Harizma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca,Harizma może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
6. Harizma ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną,Harizma nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar lub usługi. 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Harizma, firma zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od
dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@harizma.pl
3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
4.Zwrócone towary Harizma przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę
możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie
złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
3. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Harizma.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

Wyślij produkt na adres firmy Harizma pamiętając o takim zabezpieczeniu przesyłki, aby się nie uszkodziła podczas transportu. Produkt wraz z oświadczeniem wyślij na adres:

HARIZMA Maria Rostankowska
Chwaszczyno ul. Wąska 27 kod: 80-209
NIP: 5862282105
z dopiskiem “ZWROT TOWARU”

5. Oczekuj korekty i zwrotu pieniędzy.
Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Pliki do pobrania:
Formularz Reklamacyjny
Oświadczenie odstąpienia od umowy na odległość