Regulamin

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie www.harizmastore.com (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest przez Marikę Rostankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Harizma Marika Rostankowska” przy ul. Wąska , nr 27 Chwaszczyno, 80-209, posiadającą NIP: 5862282105,  tel. 530 780 310; adres poczty elektronicznej: kontakt@harizma.pl, zwaną dalej Harizma. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Harizma oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2 OFERTA

1. Wszystkie usługi i towary oferowane przez Harizma zostały dopuszczone do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem. Towary są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
2. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.
3. Zamówione w Harizma towary i usługi dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej
w zakładce „Wysyłka” na stronie www.
4. Za zamówione w harizma towary i przesyłkę można zapłacić w następujący sposób:
– Przedpłata: na konto bankowe, PayPal, Przelewy24
– Płatność przy odbiorze (tylko na terenie Polski): kurier RABEN
5. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Harizma nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
6. Opisy towarów i usług znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
7. W razie wątpliwości lub problemów z usługami lub towarem zakupionym w Harizma Kupujący może skontaktować się z Harizma za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@harizma.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 530 780 310
8. Ceny usług i towarów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
9. Harizma zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość usług i towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
10. Harizma  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych usług i towarów.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Harizma na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
2. Warunkiem przyjęcia przez Harizma otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez
Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Harizma oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
3. Wybór usługi lub towaru do „koszyka” i wybór opcji „potwierdzam moje zamówienie” jest jednoznaczny
z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane usługi lub towary oraz zapłaty zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia wykluczając
zamówienie spoza Uni Europejskiej gdzie koszt dostawy wyliczane są indywidualnie.
5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje
zawarta między Harizma a Klientem umowa dotycząca zakupu od Hrizma przez Klienta usługi lub towaru znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu wykonania usługi/odebrania zamówienia przez Kupującego.
6. Kupujący, który składa zamówienie powinien dokonać zapłaty za zamówione w Harizma usługi lub
towar w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
7. O realizacji opłaconego zamówienia Harizma informuję drogą mailową, poprzez przesyłanie
aktualnych statusów zamówienia. Przesyłka kurierska – czas dostarczenia przesyłki przez kuriera RABEN to
do 48 godzin od momentu nadania paczki przez firmę Harizma. Kurier zagraniczny 2-5 dni
roboczych (czas może być uzależniona od kraju przesyłki).
8. Uwaga, przesyłka pobraniowa obowiązuje tylko na terenie Polski.
9. Realizacja zamówienia nastąpi w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez Harizma lub uzgodnionym z Klientem, jednak nie później niż na 21 dni od daty zakupu.
10. Harizma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a harizma nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych.
11. Jeżeli HArizma nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za niezrealizowane zamówienie.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
13. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez harizma, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Na podany w formularzu adres mailowy Harizma wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta na stronie www. Konto w Harizma zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@harizma.pl Harizma usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

§4 PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówione usługi lub towar w jeden z dostępnych sposobów; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym (PayU), przelewem bankowym bezpośrednio na konto sprzedającego, przelewem internetowym (przelewy24.pl), bądź może wybrać opcję paczki za pobraniem.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług lub towarów należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu ich wady.
2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie
reklamowane towary lub udokumentować je w odpowiedni sposób.
3. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi Kupujący
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawicieli Harizma. Dokonać reklamacji na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie firmy lub otrzymanym drogą elektroniczną. Konsument ma prawo do wymiany na nowy wolny od wad towar. Jeżeli jest niemożliwa do realizacji przez sprzedawcę wymiana towaru z przyczyn technicznych czy nadmiernych kosztów. Istnieje możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy.
4. Kupujący będący konsumentem, po ustawowym terminie 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych towarów lub wykonanych usług jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru lub charakteru usługi.
5. Jeżeli otrzymane towary lub wykonana usługa ma wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Harizma wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Harizma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca,Harizma może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
6. Harizma ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną,Harizma nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar lub usługi.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Harizma, firma zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od
dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@harizmastore.com

3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
1. 4.Zwrócone towary Harizma przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę
możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie
złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
3. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Harizma.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

§7 OCHRONA DANYCH

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marika Rostankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Harizma Marika Rostankowska” przy ul. Wąska , nr 27 Chwaszczyno, 80-209, posiadającą NIP: 5862282105,
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@harizma.pl w formie pisemnej pod adresem:Harizma Marika Rostankowska” przy ul. Wąska , nr 27 Chwaszczyno, 80-209, posiadającą NIP: 5862282105,
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, z którą należy się zapoznać chcąc korzystać z naszych usług.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. HArizma ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Harizma
poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Stronie www. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Harizma, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Stronie www. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na
podany przez niego adres poczty elektronicznej.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Harizma zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i
obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
5. Harizma dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony www.
Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Harizma stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
6. W celu rozwijania i doskonalenia Strony www, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia
awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Strony www dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
7. Strony www zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony www
w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
8. Poprzez kliknięcie przycisku złóż zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin dla sklepu internetowego www.harizmastore.com

×

Koszyk